WARUNKI WSPÓŁPRACY - MUGSERWIS

ZAMÓWIENIE

· Wymagane jest złożenie pisemnego zamówienia określającego m.in. nakład , rodzaj produktu , kolor ceramiki lub szkła, ilości zdobionych elementów, umiejscowienie zdobienia, sposób pakowania i odbioru towaru oraz termin realizacji zamówienia .Przy pierwszym zamówieniu wymagane jest również dostarczenie kopii dokumentów rejestracyjnych firmy Zamawiającego (Wpis do ewidencji, NIP, REGON)

· Projekt powinien być dostarczony w Corel do 12.0 wersja wektorowa - zamienione na krzywe w skali 1:1. Nadruki typu zdjęciowego w rozdzielczości min. 300 DPI.

· Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest zatwierdzona wizualizacja określająca kolory wg skali PANTONE, do których nadruk ma się zbliżać oraz umiejscowienie nadruku

· Wykonanie zamówienia następuje przez wydanie towaru Zamawiającemu lub wskazanym przez niego osobom, lub firmom transportowym, spedycyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego wykonania zamówienia lub wykonanie zamówienia częściami.

· W wypadku wykonywania zamówienia partiami - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo wykonaną część zamówienia.

· MUGSERWIS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli fakt ten jest następstwem okoliczności, za które MUGSERWIS nie ponosi winy. W szczególności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku różnic pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie, a kolorystyką towaru będącego przedmiotem zamówienia.

· Zamówienie nabiera ważności z chwilą przysłania maila ze zleceniem oraz podpisania potwierdzenia zamówienia i odesłania go pod wskazany adres wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki wskazanej na potwierdzeniu .

· W przypadku zamówienia wykonywany jest zawsze cały nakład kalki – chyba że Zamawiający złoży wcześniejsze zamówienia na prototyp.

· Wykonanie prototypu stanowi odrębne zamówienie. Za każdym razem koszt takiej próby kalkulowany jest indywidualnie przez dział handlowy. Wykonanie prototypu następuje zawsze na koszt Zamawiającego.

· Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych WARUNKÓW WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

· Wykonanie prototypu 8-12 dni roboczych; wykonanie zlecenia: około 10-15 dni roboczych od daty pisemnego zatwierdzeniu prototypu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji przy zamówieniach z dużą powierzchnią nadruku, dużą ilością kolorów, w przypadku produkcji ceramiki która nie pochodzi ze stanów magazynowych oraz z przyczyn niezależnych od MUGSERWIS

CENY

· Ceny produktów firmy MUGSERWIS są cenami netto, do których należy doliczyć wartość podatku VAT – 23%, koszty transportu oraz ewentualne pakowanie. Kalkulacji cen nadruków dokonują pracownicy działu handlowego.

Firma Mugserwis zastrzega sobie prawo w przypadku rezygnacji z zamówienia (gdy jest ono w trakcie realizacji) do zachowania całości zaliczki na pokrycie wszelkich kosztów związanych z rozpoczętymi pracami (jak koszt przygotowania kalki, opracowania graficznego itp.). Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie wydania towaru Zamawiającemu lub wskazanym przez niego firmom spedycyjnym lub poprzez poinformowanie Zamawiającego, iż towar jest gotowy do odbioru.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

· Po podpisaniu potwierdzenia zamówienia należy wpłacić min. 40% zaliczki, pozostałą należną kwotę należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed wysyłką zamówienia lub innym terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

· Przy zamówieniach do 1000 PLN wymagana jest pełna przedpłata na konto firmy MUGSERWIS.

DOSTAWA

· Termin dostawy zamówionych towarów jest terminem orientacyjnym.

· Odbiór towaru odbywa się transportem Zamawiającego z magazynu MUGSERWIS.

· Istnieje również możliwość wysyłania towaru firmami kurierskimi na koszt odbiorcy.

· MUGSERWIS zastrzega sobie prawo dostarczenia większej lub mniejszej dostawy - do 5% w stosunku do zamówienia. Ilości te podyktowane są różnicami w pakowaniu towaru w opakowania zbiorcze.

ZDOBIENIE

· Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 800-840st. C., co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach.

· Nadruki na szkle wypalane są w temperaturze 560-620st. C.-zaleca się zmywanie ręczne. Kubki szronione mają mniejsza odporność na zmywanie w zmywarce, szorowanie niż kubki ceramiczne.

· MUGSERWIS nie jest producentem wyrobów ceramicznych i szklanych. Nie odpowiadamy za wady fizyczne zdobionych materiałów ani za wady nadruku powstałe z winy producenta szkła lub ceramiki.

· Większość importowanych artykułów występuje w jakości odpowiadającej gat. II wg norm polskich.

· W przypadku kubków importowanych możliwe są różnice w odcieniu szkliwa w zależności od dostawy.

· Kalki ceramiczne i szklarskie wykonywane są metodą sitodruku. Technologicznie dopuszczalne jest przesuniecie w pasowaniu kolorów rzędu 0,5 mm. Ilość ta nie może przekroczyć 5% nakładu.

· Kalki ceramiczne i szklarskie nanoszone są na wyroby ręcznie. Dopuszczalne, zatem są różnice w rozmieszczeniu nadruków w granicach 3 mm. Ilość ta nie może przekroczyć 10% nakładu.

· W przypadku zdobienia szkła szronionego lub ceramiki ze szkliwieniem matowym zastrzegamy, że nadruki mogą mieć niejednolita strukturę - wynikającą z porowatości szkła/szkliwa.

· Po akceptacji wypału próbnego wszelkie zmiany dokonywane będą na koszt Zamawiającego

· Wierność odwzorowania kolorów w kalkomanii ceramicznej i szklarskiej może odbiegać od założeń nawet o 20%, w zależności od rodzaju podłoża i wybranego koloru. Z tego powodu zaleca się wykonanie próby technologicznej.

· Wśród farb ceramicznych i szklarskich skala kolorów PANTONE jest ograniczona - możliwa do uzyskania jedynie w przybliżeniu.

· Nadruki wykonywane z CMYKA różnią się od druku CMYK w technologii offsetowej . Wzór w postaci PROOFA jest jedynie wyznacznikiem , do którego się zbliżamy. Druk na ceramice nie może osiągnąć jakości wydruku offsetowego, ponieważ paleta farb ceramicznych i szklarskich ma swoje ograniczenia,. Przy każdej realizacji zalecamy wykonanie próby technologicznej. Nie zlecając próby klient przejmuje na siebie ryzyko rozbieżności kolorystycznej oraz braku zgodności wydruku z wzorcem a wszelkie roszczenia w tym zakresie nie zostaną przez MUGSERWIS uznane. Koszt wykonanego całego nakładu kalki ponosi zamawiający.

· Mugserwis nie przejmuje ryzyka pomyłki w przypadku błędnego wyboru koloru pantone przez klienta .Prosimy o dokładne sprawdzanie zadanych numerów pantone.

 

PŁATNOŚĆ

· Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia pobierana jest zaliczka  w wysokości minimum  40 % wartości zamówienia brutto.

· Pozostałą kwotę należy wpłacić na konto MUGSERWIS w ustalonym wcześniej terminie. Przed wysłaniem towaru , lub w przypadku stałej współpracy ( minimum 3 zrealizowane Zamówienia ) klient otrzymuje przelew 14 dni.

· W przypadku nie wywiązywania się na czas z otrzymanego kredytu kupieckiego zamawiający rozliczany będzie gotówkowo. Jeżeli zamawiający zalega z płatnościami za poprzednie zlecenia zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania kolejnych realizacji.

· MUGSERWIS zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty magazynowej za towar nie odebrany w terminie przez zleceniodawcę. Opłata wynosi 25 zł netto za każde miejsce paletowe za każdy dzień magazynowania. Przez jedno miejsce paletowe rozumiemy towar w ilości 100-1500 sztuk. Opłata będzie naliczana po 7 dniach od upływu planowego terminu wysyłki.

REKLAMACJE

· Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie jakichkolwiek niezgodności Zamawiający powinien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie firmę MUGSERWIS - nie później niż w terminie 4 dni od dnia odbioru zamówionego towaru. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

· W przypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem firma MUGSERWIS zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy lub wymiany wadliwych towarów.

· MUGSERWIS nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały w wyniku umyślnej działalności MUGSERWIS.

· Rezygnacja z zamówionego w MUGSERWIS towaru będzie możliwa w przypadku, gdy pozwolą na to czynniki zewnętrzne niezależne od MUGSERWIS lub w przypadku pokrycia przez Zamawiającego wszystkich kosztów rozpoczętego zlecenia.

· Wada fizyczna ( definicja ): Wady fizyczne występują w przypadku , gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona biorąc pod uwagę przeznaczenie rzeczy. Odstępstwa zadanego koloru w ramach 2 stopni w skali wzornika PANTONA nie jest wadą fizyczną produktu. Nie są wadą , cechy fizyczne produktu – zgodnie z normami ceramiki reklamowej : Reklamacji nie podlega porcelit jak i porcelana posiadające nakłucia do 1 mm oraz kropki koloru szarego lub czarnego oraz nierówności przy łączeniu kolorów ( np. kubki białe w środku , kolorowe na zewnątrz ), mieszczące się w normach produkcji ceramiki.

· Kupujący każdorazowo zobowiązuje się dokładnie sprawdzić towar w terminie 4 dni licząc od daty otrzymania towaru /wydania go z magazynu MUGSERWIS/. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o zaistniałych wadach w terminie 4 dni.

· Sprzedający- MUGSERWIS nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu oraz opóźnienia ze strony spedycji kurierskiej. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy wypełnić dokument reklamacyjny- protokół szkody , który posiada kurier.

· Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy reklamujący przyśle pismo reklamacyjne z opisaniem wady towaru . MUGSERWIS zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania. Nakład dostarczonego towaru może się różnić +/- 5% od zamawianego nakładu. Reklamacja nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty za dostarczony towar.